Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen uusi LAPE toimintapaperi on julkaistu

5.2.2019

Työpaperi on osa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanon tukea ja se käsittelee lasten ja perheiden palvelujen tuottamista yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa sekä niiden rakenteista ja sopimuskäytännöistä. MLL mainitaan tärkeänä strategisena kumppanina ennaltaehkäisevässä työssä perheiden parissa.

Työpaperissa kuvataan järjestötyön merkittävää ja monipuolista osuutta lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lisäksi tarkastellaan kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja seurakuntien keskinäisiä toiminta- ja sopimuskäytäntöjä. Tarkastelu on rajattu lapsille, nuorille ja lapsiperheille palveluita, tukea ja toimintaa tuottaviin sosiaali- ja terveysjärjestöihin sekä evankelisluterilaisiin seurakuntiin.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa tavoitteena on palveluiden painopisteen siirtäminen kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Uudistuksen lähtökohtana ovat lapsen oikeudet, perheiden monimuotoisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys sekä voimavarojen vahvistaminen. 

MLL KUNTIEN JA MAAKUNTIEN KUMPPANINA

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Se edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta kehittämällä perheitä vahvistavia tuen muotoja ja tarjoamalla lapsiperheille avoimia kohtaamispaikkoja, yksilöllistä tukea ja apua ja osallistumisen paikkoja. MLL:n työ perustuu vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuuteen.
 
MITÄ HYÖTYÄ ON MLL:N KANSSA TEHTÄVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ?

Tekemällä yhteistyötä MLL:n kanssa monipuolistetaan perheille palvelutarjontaa (esim. ryhmätoimintaa, kohtaamispaikkoja ja digitaalista tukea), lisätään oikea-aikaista ennaltaehkäisevää toimintaa, vähennetään päällekkäisyyksiä, luodaan perheiden tarpeiden mukaisia palveluja ja hyödynnetään perheiden omia voimavaroja toiminnan toteuttajina.  Vapaaehtoistoiminta vahvistaa toimijoiden omia voimavaroja ja tuottaa perheille hyvinvointia. Vapaaehtoiset ovat myös kunnan kustannuksia vähentävä lisäresurssi. Vapaaehtoistyöhön sijoitetun euron on laskettu tuottavan kuusinkertaisen vaikutuksen sijoitettuun summaan nähden (Laasanen 2011).

Koko julkaisu luettavissa:

Liiteessä 4. sivulla 36 on tietoa kumppanuus MLL:n kanssa

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137497/URN_ISBN_978-952-343-284-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y