Kehittämishankkeet

Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishanke

MLL:n Kymen piirin hallinnoiman ja STEA:n rahoittaman Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishankkeen (2018-2020) tarkoituksena on eri toimenpitein tuoda näkyviin lapsen asemaa ja ääntä vanhempien erotilanteessa. Lapsen edun huomioiminen koko eroprosessin ajan vaikuttaa positiivisesti lapsen erosta selviytymiseen, hänen oikeuteensa molempiin vanhempiinsa myös eron jälkeen sekä yhteistyövanhemmuuden vahvistumiseen. Hankkeessa toteutetaan myös eroja ja huoltajuuskiistoja ennaltaehkäisevää toimintaa.

 

Mie Kuulun! -nuorisohanke

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri on saanut STEA:lta rahoituksen vuosille 2017–2019 toteuttaa Mie Kuulun! -hankkeen, jonka tavoitteena on 13–15 -vuotiaiden nuorten osallisuuden vahvistaminen vapaaehtois- ja vertaistoimintaan perustuvan luovan ryhmätoiminnan keinoin.

Mie kuulun! hankkeen sisältöpohjana ovat empatia, kuuntelemisen tärkeys sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot. Teemoja käsitellään kiusaamisen ehkäisyä edistävillä työtavoilla. Samalla tuetaan nuoren rohkaistumista, heittäytymistä ja itsetunnon kehittymistä. Toiminta tuo paikkakuntien nuorille mielekästä, omaehtoista tekemistä vapaa-aikaan ja vahvistaa eri-ikäisten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

 

Ånni -hanke

MLL:n Kymen piiri on mukana seitsemän koulutyötä tekevän järjestön yhteisessä Ånni -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda ikä- ja kulttuurisensitiivinen, osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön malli vanhempien ja ammattikasvattajien työn tueksi. Hankkeessa keskitytään etenkin alakoulujen 5.- ja 6. luokkalaisiin. MLL:n lisäksi mukana ovat EHYT ry, YMCA Finland, Suomen Vanhempainliitto, Raittiuden Ystävät ry, Music Against Drugs ry ja Koulutus Elämään -säätiö.