Lisätietoa ja tilaukset:
Justus Salmi
Järjestöassistentti
p. 050 477 8444
etunimi.sukunimi(at)mll.fi

Koulutukset yläkouluille

Mediakasvatusaiheiset kouluvierailut yläkouluikäisille

Netissä on mukavaa hengailla kavereiden kanssa, etsiä tietoa, pelailla, tutustua uusiin ihmisiin ja vaihtaa ajatuksia. Netistä voi löytää ystävän tai elämänkumppanin, mutta siellä on myös häiriköitä ja kiusaajia. Tiedätkö sinä, kuinka ollaan viisaasti verkossa?

MLL pitää tärkeänä, että lapset oppivat arvioimaan omaa mediankäyttötapaa ja -tottumuksia sekä ymmärtävät oman toiminnan perusteita ja valintojen vaikutuksia itselle, lähipiirille, luonnolle ja yhteiskunnalle laajemminkin. Näin luodaan perustaa kriittiseksi ja vastuulliseksi mediankäyttäjäksi ja kansalaiseksi kasvamiselle. Kriittisyydellä tarkoitetaan uteliaisuutta, totuudellisuutta, kyseenalaistavuutta ja yhteiskunnallisuutta; vastuullisuudella turvallisuuden, yksityisyyden ja muiden näkökulmien sosiaalisten seurausten huomioimista. MLL:n mediakasvatustyössä huomio suunnataan siihen, miten mediat ovat osana lapsen kasvussa ja kehityksessä. Mediaa tarkastellaan osana lasten sosiaalista ja kulttuurista kasvuympäristöä.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat ovat peruskoulun 8.-9.-luokkalaisa, jotka haluavat toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilastoiminta perustuu vertaistukeen; nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa.Tukioppilaat saavat koulutuksen tehtäväänsä. Toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja.

Toiminnan tavoitteena on edistää hyviä kaverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa sekä nuoren äänen kuulemista ja nuoria puhuttavien asioiden esiintuomista. Toiminnalla voidaan lisätä myös oppilaiden ja opettajien välistä yhteistyötä.

Yhdistykset

Paikallisyhdistyksessä voi olla nimetty tukioppilastoiminnan tai nuorisotyön vastaava. Yhdistys voi olla mukana toteuttamassa paikallista koulutusta, tukea toimintaa tai olla apuna järjestämässä tempauksia.

Tukioppilaat ja mediakasvatus

Nuorten netinkäyttö ja verkkokokemukset on otettava kouluissa aiempaa paremmin huomioon, kun tuetaan oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Myönteinen nettikulttuuri koulussa -koulutuksessa tarkastellaan oppilaiden nettikokemusten merkitystä oppilaiden hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen sekä ideoidaan, miten verkkoa voidaan hyödyntää tukioppilastoiminnassa.Tukioppilaat suunnittelevat ja valmistelevat koulutuksessa myönteistä nettikulttuuria edistävää tekemistä. Tukioppilasohjaajat saavat tietoa mediakasvatuksesta sekä nuorten mediamaailmasta sekä ymmärtävät vertaisten merkityksen valistustyössä. Koulutuksen avulla he pystyvät tukemaan tukioppilaita tehtävässään.

Tarkoituksena on vahvistaa koulussa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tehden näkyväksi nuorten verkkokokemusten tärkeyttä sekä kehittäen verkon mahdollisuuksia me-hengen edistämiseksi. Koulutuksissa vahvistetaan tukioppilaiden käsitystä nuorten välisten suhteiden tärkeydestä hyvinvoinnin lähteenä. Erityistä huomiota kiinnitetään vuorovaikutukseen verkossa.

Koulutuksesta peritään pieni koulukohtainen maksu. Koulutuksia on mahdollista järjestää yhtäaikaisesti useammalle koululle (3–5 koulua) ja osalle koulujen tukioppilaita (3–5 tukioppilasta / koulu) tai yhden koulun kaikille tukioppilaille.

Kun koulutukseen osallistuu tukioppilaita ohjaajineen useammasta koulusta, voidaan vertailla tukioppilastoiminnan käytäntöjä, oppia muilta sekä suunnitella yhteistä tulevaa toimintaa. Vaihtoehtoisesti voidaan keskittyä ideoimaan koulun omaa toimintaa myönteisen nettikulttuurin edistämiseksi sekä pohtia tukioppilastoiminnan merkitystä kouluhyvinvoinnissa.